Partnerzy i Sponsorzy

Zjazd Katedr, Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego

TRANSFORMACJA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA      I     TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

6-8 października 2024 r.   
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Patronat honorowy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań.

Uniwersytet Śląski to największa na Śląsku publiczna uczelnia humanistyczna, kształcąca blisko 24 tys. studentów i doktorantów, w tym 900 cudzoziemców, na 77 kierunkach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Do realizacji zadań zarówno dydaktycznych, jak i naukowych Uniwersytet zatrudnia 3,2 tys. pracowników, w tym 1,9 tys.  nauczycieli akademickich. Od powstania uczelni jej mury opuściło blisko 260 tysięcy absolwentów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego – kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych blisko 10 000 studentów.

Marszałek Województwa – przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa.  Organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

Funkcję Marszałka Województwa Śląskiego VI kadencji pełni Jakub Chełstowski. Marszałek aktywnie ngażuje się w działania mające na celu transformację regionu 
m.in. w pracę tzw. Platformy Transformacji Regionów Górniczych przy Komisji Europejskiej. Priorytetowe obszary działalności to również kultura, infrastruktura, transport, ekologia 
i sport. 

Miasto Katowice to nowoczesne miasto, serce pierwszej w Polsce metropolii, uznane przez UNESCO miasto muzyki, a także przestrzeń pełna zieleni – lasów i parków. Katowice postawiły na przemiany, stając się prężnym ośrodkiem gospodarczym oraz miejscem przyjaznym do inwestowania i życia. 

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich. 

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. 

Misją Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie i upowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego i rozwój działalności upowszechniającej naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Celami Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza są m.in.:

  • wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalność na rzecz rozwoju świadomości i wiedzy w zakresie szeroko pojętego sektora energii, w tym w szczególności polityki energetyczno-klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz otoczenia regulacyjnego i ekonomicznego,
  • Informowanie, propagowanie, rozpowszechnianie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z polityką energetyczną oraz szeroko pojętą tematyką sektora energii.

Krajowa Izba Radców Prawnych jest jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu radców prawnych. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

NCBR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nad którą nadzór, od 1 sierpnia 2022 r., sprawuje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Odpowiada za ochronę mieszkańców Polski przed powodzią i suszą oraz zrównoważone gospodarowanie wodami.

Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Pełnią funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku. Zdecydowana większość – 85% – to firmy prywatne. Siłą Pracodawców RP są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm jak również grono doradców społecznych i ekspertów.

Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. Prezes UOKiK jest niezależnym organem powoływanym przez Prezesa Rady Ministrów w drodze otwartego konkursu.

Misją UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę ich interesów i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na naszą pomoc w przypadku gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak jak powinien.

UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych.

Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.

Urzędy górnicze realizują swoją misję od ponad stu lat. To obywatele poprzez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli zdecydowali, że dobrem wymagającym szczególnej, instytucjonalnej ochrony ze strony państwa polskiego są bezpieczne i higieniczne warunki pracy górników.

Prezes WUG oraz dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy; bezpieczeństwa pożarowego; ratownictwa górniczego; gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania; ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w przepisach odrębnych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub na ich podstawie; zapobiegania szkodom; budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Partnerzy merytoryczni

Przedmiotem prowadzonych przez Centrum badań jest tematyka prawa antymonopolowego, publicznoprawnej ochrony prawa konkurencji, które w skupia się w szczególności na zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, a także kwestiom związanym z pomocą publiczną. Nadto badania Centrum skupią się na obszarze sektorów infrastrukturalnych, takich jak sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dodatkowo badania Centrum będę ujmowały inne obszary regulacji, jak chociażby problematyka regulacji w sporcie.

Wydawnictwo jest innowacyjnym, butikowym wydawnictwem prawniczym, wyspecjalizowanym w publikacjach z zakresu prawa gospodarczego oraz sektorów infrastrukturalnych.

Wydawnictwo Ius Publicum z siedzibą w Warszawie powstało w 2014 r. przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Wydawnictwo od 2019 r. widnieje w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POZIOM I – 80 punktów, identyfikator nr 35200).

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Opłata konferencyjna

1000 zł

Numer konta bankowego oraz dane podmiotu zostaną wskazane w wiadomości e-mail wysłanej w odpowiedzi na wypełnienie formularza rejestracyjnego.

*Wysokość opłaty nie obejmuje kosztów noclegu. 

Kontakt

  • E-mail: zjazd.katedr.ppg.2024@us.edu.pl
  • Tel: +48 783 805 959, +48 664 884 478

© 2023 Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego I Katedra Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach